Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.
se sídlem Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: 26432668
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81781 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.knihydobrovsky.cz

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ A NAŠE VIZE

Společnost DOBROVSKÝ s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Společnost DOBROVSKÝ s.r.o. vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako prioritu a nutný pilíř, který doplňuje vysokou kvalitu našich služeb. S osobními údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. DOBROVSKÝ s.r.o. je ve smyslu ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů. 

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnosti DOBROVSKÝ s.r.o. se sídlem Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 26432668, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81781 (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování DOBROVSKÝ s.r.o. Antala Staška 40, Praha 4, adresa elektronické pošty poradime@knihydobrovsky.cz, telefon 542 220 320.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

  2. Správce zpracovává osobní údaje zaznamenávané kamerovým systémem v prostoru svých provozoven z důvodu ochrany zdraví zaměstnaců a zákazníků a z důvodu ochrany majetku.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Twisto payments a.s., ACOMWARE s.r.o., RTsoft s.r.o., Benefit Management s.r.o., PayU S.A., Česká pošta, s. p., Cortex a.s., Etnetera a.s, MIDICO SYSTEM, s.r.o., Seznam.cz, a.s., Heureka Shopping s.r.o., MIDICO SYSTEM, s.r.o., Quarticon a.s. AC Systems, s.r.o. a  AC SYSTEMS, s.r.o. 

  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů..

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 7. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
  1. Osobními údaji třetích osob jsou údaje zaměstnanců obchodních partnerů DOBROVSKÝ s.r.o. a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s DOBROVSKÝ s.r.o., popř. další údaje, které DOBROVSKÝ s.r.o. obdrží od obchodního partnera v souvislosti s plněním smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a DOBROVSKÝ s.r.o. toto osobní údaje využije za účelem plnění smluv.

  2. Obchodní partner bere na vědomí, že DOBROVSKÝ s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové.

  3. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů DOBROVSKÝ s.r.o. své zaměstnance, zákazníky či další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s DOBROVSKÝ s.r.o.

 

V Praze dne 24. 5. 2018   

Máte něco na srdci?

Kontaktujte nás