Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU KNIHY DOBROVSKÝ

obchodní společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.

se sídlem Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4

identifikační číslo: 26432668

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81781 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.knihydobrovsky.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DOBROVSKÝ s.r.o., se sídlem Květnového vítězství 332/31, identifikační číslo: 26432668, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81781 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.knihydobrovsky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na online rezervace zboží na provozovnách společnosti KNIHY DOBROVSKÝ s.r.o., se sídlem Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 07287356

3. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád se nevztahují na rezervace zboží (taktéž osobní odběr) na provozovnách společnosti Pavel DOBROVSKÝ - BETA s.r.o., se sídlem Květnového vítězství 332/31, identifikační číslo: 28450281. V případě rezervace zboží na těchto provozovnách se postupuje dle obchodních podmínek a reklamačního řádu této společnosti. V případě rezervace zboží na provozovnách společnosti Pavel DOBROVSKÝ - BETA s.r.o., není mezi zákazníkem a společností DOBROVSKÝ s.r.o. uzavřena kupní smlouva.

4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo “Přejít k platbě”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v případě rezervace (taktéž osobní odběr) objednávky na pobočce

b) v hotovosti v provozovně prodávajícího zvolené v objednávce;

c) bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího zvolené v objednávce;

d) pomocí dárkových knižní poukazů, benefitních poukázek a benefitních programů. Jejich aktuální přehled je vždy uveden na webu KnihyDobrovsky.cz

2. v případě doručení objednávky prostřednictvím přepravce

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uveden v realizované objednávce (dále jen „účet prodávajícího “);

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

d) pomocí benefitních poukázek a benefitních programů. Jejich aktuální přehled je vždy uveden na webu KnihyDobrovsky.cz;

e) prostřednictvím úvěru poskytovaného třetí stranou.

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícho.

7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

9. Je-li jakékoliv zboží ve slevě, vyhrazuje si prodávající právo stornovat objednávku tohoto zboží vyšší, než-li 5 kusů od tohoto artiklu.

10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě doručení prostřednictvím přepravce vystaví prodávající daňový doklad - fakturu po obdržení objednávky a přiloží ho ke zboží. V případě rezervace v provozovně prodávajícího vystaví prodávající daňový doklad - fakturu po uhrazení ceny zboží a předá ho společně se zbožím.

11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 

5. Sociální DRM a omezení šíření elektronického obsahu

5.1. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro Elektronický obsah (e-knihy, audioknihy) a rozsah užití Elektronického obsahu jsou technicky omezeny prostřednictvím tzv. sociálního DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv), jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání Elektronického obsahu; cílem je zajistit užívání Elektronického obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k elektronickému obsahu. Do každého staženého Elektronického obsahu jsou vypsané identifikační údaje Uživatele a čísla obchodní transakce, který si tuto službu objednal. Právní podmínky služby jako i způsoby užití se můžou u jednotlivých typů služby lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k elektronickému obsahu.

5.2. Uživatel nesmí používat Elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Uživatel bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.

5.3. Uživatel není oprávněn Elektronický obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn Elektronický obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout.

5.4. Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany autorských práv k Elektronickému obsahu, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.5. Uživateli objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito obchodními podmínkami jinak.

6. PLATEBNÍ METODA TWISTO

1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 ("Twisto", spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícícho a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto payments a.s.

2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto payments a.s. zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se "Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto" a bere na vědomí "Pravidla pro zpracování osobních údajů" společnosti Twisto. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se "Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online".

4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/279 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů dle "Pravidel pro zpracování osobních údajů" uvedených na webových stránkách Twisto.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Eshop Knihy Dobrovský, Mladoboleslavská 15/1113, 197 00 Praha 9) či na adresu elektronické pošty prodávajícího poradime@knihydobrovsky.cz. Odstoupení od kupní smlouvy je možné na všech k tomu uzpůsobených provozovnách společnosti KNIHY DOBROVSKÝ s.r.o. a společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.

4. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží s výjimkou těchto případů:

      4.1. Jedná-li se o odstoupení od kupní smlouvy a předmětem nákupu bylo zboží v rámci nákupní akce v modelu 1+1 či obdobném schématu, tak je nutné vrátit všechno zboží, které bylo předmětem nákupu.

      4.2. Byl-li součástí nákupu dárek zdarma, je nutné při odstoupení smlouvy v plném i částečném rozsahu:

      4.2.1. Vrátit dárek, který byl součástí objednávky

      4.2.2. Uhradit maloobchodní cenu poskytnutého dárku

      4.3. Pokud je jako důvod odstoupení od smlouvy uveden chybějící dárek.

      4.4. V případě nákupu e-obsahu a po kliknutí "Dokončit objednávku" potvrzuje zákazník a souhlasí s tím, že po stažení, streamování nebo jiném využití elektronického obsahu (e-knihy či audioknihy) již nebude mít právo na odstoupení od smlouvy v rámci zákonné 14ti denní lhůty. 

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, kterým byly prostředky přijaty prodávajícím od kupujícího.

6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Podmínky použití E-shopových dárkových poukázek

9.1 Na e-shopu si Uživatel může zakoupit službu - E-shopové dárkové poukázky.

9.2 E-shopovou dárkovou poukázku je možné použít na nákup služeb pouze na e-shopu KnihyDobrovsky.cz a to na všechny poskytované Služby. Poukaz bude po přijetí platby Uživateli doručen e-mailem.

9.3 Platnost e-shopové dárkové poukázky je jeden rok. Dárkový poukaz není možné vrátit ani vyměnit ho za peníze.

9.4 Každý z pouzaků obsahuje unikátní kód. Po přihlášení na e-shopu lze kód dárkového poukazu uplatnit v košíku. Po vložení kódu se sníží hodnota nákupu o hodnotu zakoupené poukázky. V košíku lze zadat více platných e-shopvých dárkových poukázek.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@knihydobrovsky.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Zasílání obchodních sdělení je v rámci e-shopu Knihy Dobrovský prováděno na základě oprávněního zájmu, tedy dle § 7 odst; 3 zákona č; 480/2004 Sb. Odhlášení od obchodních sdělení je možné v patičce každé e-mailové rozesílky s výjimkou transakčních e-mailů nutných k dokončení realizované objednávky.

3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. Odpovědnost

14.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti e-shopu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití e-shopu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

14.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

14.3 Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení Elektronického obsahu, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

14.4 Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

14.5 Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

10.6 Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Kontaktní údaje prodávajícího

  • adresa pro doručování: DOBROVSKÝ s.r.o., Mladoboleslavská 15/1113, 197 00, Praha 19 - Kbely
  • adresa elektronické pošty: eshop@knihydobrovsky.cz
  • telefon: 542 220 320

V Praze dne 1.1.2024

Máte něco na srdci?

Kontaktujte nás