Všeobecná pravidla zákaznického programu Knihy Dobrovský

Zákaznický program Knihy Dobrovský (dále také jen „zákaznický program“) je program pro zákazníky společnosti Dobrovský s.r.o., Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4, IČO 26432668, zapsaná v Obchodním rejstříku u OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 81781 (dále jen „provozovatel“) a společnosti Familio Dobrovský, s.r.o., Antala Staška 511/40, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 05568552.

Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti Knihy Dobrovský a to v prodejnách v České republice a na webové prezentaci www.knihydobrovskycz. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Zákaznický program Knihy Dobrovský lze v plné míře využívat i při nákupu na všech provozovnách provozovaných společností Knihy Dobrovský s.r.o. a Familio Dobrovský s.r.o.

Členství v zákaznickém programu

 1. Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu (dále jen „Všeobecná pravidla“). Členem programu se nemůže stát právnická osoba (např. obchodní společnost) ani fyzická osoba vystupující jakožto podnikatel. Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.
 2. Řádným členem v zákaznickém programu se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do zákaznického programu a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
  1. Registrace do zákaznického programu Knihy Dobrovský může proběhnout na prodejnách Knihy Dobrovský nebo Familio vyplněním papírového formuláře či elektronickou formou na webu www.knihydobrovsky.cz
  2. Vyplněním přihlášky zákazník souhlasí s podmínkami členství v zákaznickém programu a prohlašuje tím, že se seznámil s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu.
  3. Registrací zákazníka na základě jeho přihlášky vzniká zákazníkovi členství v programu.
 3. Členská karta opravňuje k využívání výhod spojených s členstvím v zákaznickém programu. Každému členu může být vydána pouze jedna karta. Karta je nepřenosná a člen programu ji může použít výhradně k nákupu pro osobní potřebu. Nákupy ke komerčním účelům jsou výslovně zakázány. Karta zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k prokázání členství v programu a k zaznamenávání bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy. Členská karta je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Přihlášení do programu

 1. Přihlášení zákazníka do programu je možné na základě písemné přihlášky či elektronické přihlášky na webu www.knihydobrovsky.cz při splnění výše uvedených podmínek tj. poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Registrace zákazníka bude provedena do měsíce ode dne předání řádně vyplněné a poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. 
 2. Registrací zákazníka vzniká členství zákazníka v zákaznickém programu a zákazník získává přístup do svého uživatelského konta na webu www.knihydobrovsky.cz.

Odměny v zákaznickém programu

 1. Členové programu jsou odměňováni ve formě bodů za nákup, které mohou následně vyměnit za vouchery na nákup v prodejnách Knihy Dobrovský a Familio či jiné slevy a výhody poskytnuté SMS zprávou, e-mailem nebo v rámci uživatelského účtu.
 2. Pokud člen programu provede v kalendářním měsíci alespoň jeden nákup s klubovou kartičkou, bude v měsíci následujícím nahrána na jeho klubový účet e-kniha zdarma.

Body

 1. Člen programu je oprávněn před namarkováním jakéhokoliv zboží ze sortimentu příslušné prodejny provozovatele, které zákazník předkládá k zaplacení, předložit svou kartu obsluze pokladny, a to za účelem získání bodů. Číslo klubové karty lze zadat i v rámci elektronického obchodu provozovatele na adrese www.knihydobrovsky.cz.
 2. Body jsou členovi programu připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede v prodejnách provozovatele. Za každou 1,- Kč (jedna koruna česká) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod a to výhradě v případě, pokud nejsou aplikovány výjimky popsány v odstavci 3.
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách www.knihydobrovsky.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění).
  2. V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si provozovatel právo takto připsané body odečíst z konta bodového účtu člena programu.
  3. Každé připsání bodů musí být kryté nákupem zboží ze sortimentu provozovatele členem programu a body jsou připsány pouze ve výši úhrady hodnoty nákupu v hotovosti či za využití bezhotovostních metod platby.
   1. Body nejsou připsány za nákup provedený dárkovými poukazy, knižními poukazy, benefitními poukazy, vouchery jiného typu či za část nákupu takto uhrazenou.
  4. Člen programu nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (pokladních stvrzenek).
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst body z konta bodového účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. 
 3. V případě, kdy při nákupu byla využita jakákoliv slevová akce či karta opravňující držitele získat slevu nebo při nákupu realizovaném na e-shopu www.knihydobrovsky.cz, jsou body připsány ve výši 37,5% ze zaplacené ceny nákupu. 
 4. Výsledkem bodového přípisu je celé číslo bez desetinné části (desetinná část není nijak zohledněna). 
 5. Platnost bodů je 24 měsíců od uskutečnění nákupu.
  1. Po uplynutí této doby jsou body ze zákaznického konta odstraněny. 

Bodový účet člena programu

 1. Veškeré body započtené za nákup se sčítají na bodovém účtu člena programu. Aktualizace bodového účtu bude probíhat průběžně (aktualizace je provedena vždy do 48 hodin od realizovaného nákupu).
 2. Člen programu má zajištěn elektronický přístup k bodovému účtu prostřednictvím internetových stránek www.knihydobrovsky.cz, a to pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.).  

Poukázka na slevu

 1. Nejnižší možná hodnota poukázky je 100 Kč. Poukázky lze generovat pouze jako celočíselné násobky hodnoty 100 Kč.
 2. Přepočet bodů na poukázky je stanoven následovně: 1250 bodů = poukázka v hodnotě 100 Kč. Provozovatel si vyhrazuje právo přepočet bodů na poukázky v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna zveřejněna na internetových stránkách www.knihydobrovsky.cz popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění.) 
 3. Tyto poukázky si mohou členové vygenerovat po přihlášení do svého účtu na internetových stránkách www.knihydobrovsky.cz.  
  1. Poukázky nelze vyměnit za peněžní hotovost. 
  2. Poukázky mají platnost 3 měsíce. 
  3. Poukázka na slevu může být uplatněna pouze současně s předložením zákaznické karty.
  4. Použití poukázky na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu v prodejnách provozovatele, jehož hodnota přesahuje hodnotu poukázky.
  5. Poukázky na slevu je možné uplatnit při odběru zboží za využití služby osobní odběr na prodejně. 
   1. Poukázky nelze uplatnit na jiné typy plateb. 
  6. Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům programu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech provozovatele. 

Marketingové zpracování údajů a marketingová komunikace

 1. Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS.
 2. Člen programu může odmítnout souhlas s takovým využitím svých údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat osobní údaje členů zákaznické programu svým partnerům či dodavatelům a nebude je využívat v rámci své marketingové komunikace.
  1. Odmítnutím souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely není dotčeno další zpracování osobních údajů, které je nutné pro technické zajištění služeb klubu či je vyžadováno navazujícími právními předpisy.  

Ztráta karty, zneužití přístupových údajů a karty člena programu 

 1. V případě ztráty karty může člen programu požádat o vydání nové karty prostřednictvím e-mailu: klub@knihydobrovsky.cz nebo na infolince 542 220 320
 2. Na body, které byly připsány na bodový účet člena programu neoprávněným užitím karty třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak; tyto body je provozovatel oprávněn z bodového účtu člena programu kdykoliv odečíst. 
 3. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu provozovateli a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných bodů), nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak. 
 4. Kartu je oprávněn užívat pouze člen programu. Užití členské karty jinou osobou než členem programu je důvodem pro ukončení členství člena programu. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné použití karty a výhod s tím spojených jinou osobou než příslušným členem programu v důsledku opožděného oznámení ztráty, odcizení karty či z jiného důvodu na straně člena programu. 
 5. Člen programu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do programu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách provozovatele po přihlášení na účet v sekci Změna údajů, prostřednictvím infolinky 542 220 320, na prodejně nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu provozovatele. 

Zánik členství v zákaznickém programu

Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká z těchto důvodů:

 1. člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,
 2. člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla zákaznického programu,
 3. doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováním osobních údajů,
 4. ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele

Ze stejných důvodů může provozovatel rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených s členstvím v programu.Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu. 

Členství v programu dále zaniká:

 1. písemnou výpovědí provozovatele z libovolného důvodu či bez udání důvodu,
 2. písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo provozovateli na kontaktní adresu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách www.knihydobrovsky.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

 

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě není možné uplatnit.

Ochrana osobních údajů členů zákaznického programu

 1. Svou informační povinnost vůči členům klubu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění služeb benefitního programu Knihy Dobrovský a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Zákazník svým podpisem na Registračním formuláři (dále také jen “Přihláška“) resp. vyplněním své registrace na internetu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, zvláště všechny údaje získané používáním zákaznické karty, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům provozovatele, tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely.  
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, email, telefon, datum narození, oblíbená četba, údaje o nákupech (nákupních zvyklostech). 
 3. Člen zákaznického programu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů programu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti. 
 4. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen zákaznického programu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Aktuálním zpracovatelem je společnost CORTEX, spol.s r.o., se sídlem Praha 9, U Elektry 974/1c, PSČ 19000, IČ: 47125616. 
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje na dobu trvání členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém program. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a v takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla provozovatele nebude osobní údaje člena programu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace. 
 6. Na základě písemné žádosti člena programu bez zbytečného odkladu sdělí členu programu identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. Provozovatel dále bez zbytečného odkladu sdělí členu programu informace o zpracování osobních údajů tohoto člena programu na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že člen programu zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může: 
  1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 
  2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, například provedl opravu osobního údaje. 

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuj právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla zákaznického programu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informování na prodejnách a na www.knihydobrovsky.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.knihydobrovsky.cz
 2. Tato Všeobecná pravidla zákaznického programu vydal DOBROVSKÝ s.r.o., Praha 4, Květnového vítězství 332/31, PSČ 14900, IČO: 26432668 jako závazná pravidla pro provozování zákaznického programu výlučně na území České republiky v prodejnách provozovatele pro členy zákaznického programu, kteří jsou registrováni a jejichž členské karty byly vydány v České republice.

Aktualizace ke dni 1.3.2019

 

Máte něco na srdci?

Kontaktujte nás